eLearning - kreativita na prvom mieste

KREATIVITA NA PRVOM MIESTE

Hodnotenie - internetová žiacka knižka od Filipa

Internetová žiacka knižka od Filipa

Nepovažujeme hodnotenie iba za priemer získaných známok. Hodnotíme nielen úroveň vedomostí, ale aj systematickosť v práci a dosiahnutý pokrok v učení.

Zápis hodnotenia

učiteľ využíva preddefinované polia pre zápis známok. Systém automaticky prepočíta jednotlivé váhy podľa špecifík každej školy.

ziacka-knizka-inak-zapis-znamok
Prehľad pre rodiča

je hodnotenie, ktoré je závislé nielen na základe vedomostí.

    Výsledná známka je závislá podľa:
  • vedomostí žiaka
  • procesu učenia
  • aktivity žiaka

ziacka-knizka-od-filipa-prehlad-znamok
Podporné grafy

umožňujeme sledovať rozdiely medzi vedomoťami žiaka a aktivitou resp. procesom učenia žiaka.

ziacka-knizka-od-filipa-prehlad-znamok-graf
Sledovanie trendu žiaka

umožňujeme sledovať trend žiaka medzi polrokmi. Šipkami je znázornené smerovanie žiaka, či sa zlepšuje, stagnuje alebo sa pohoršil v danom predmete. Všetky tieto údaje môže sledovať aj rodič a aj žiak.

ziacka-knizka-od-filipa-prehlad-znamok-trend
Sledovanie trendu triedy

umožňujeme učiteľovi sledovať trend triedy medzi polrokmi.. Šipkami je znázornené smerovanie žiaka, či sa zlepšuje, stagnuje alebo sa pohoršil v danom predmete.

ziacka-knizka-od-filipa-prehlad-znamok-trend-triedy
Prispôsobenie sa špecifikám škôl

pre každú školu vieme prispôsobiť prepočet a koeficienty dieľčích známok podľa pomeru (váhy) jednotlivých typov hodnotenia. Týmto vieme zachovať jedinečnosť riešenia pre každú školu. V tomto konkrétnom príklade na obrázku je v Slovenský jazyk a literatúra hodnotená aj literatúra a diktáty zvlášť.

Aplikované pre Súkromnú základnú školu Lučenec

ziacka-knizka-od-filipa-prehlad-znamok-prisposobenie
ProxiaLive - elektronická nástenka pre škol
© eSoft s.r.o., sme tu s vami od roku 2001 . PROXIA Academy je produkt firmy eSoft s.r.o.